Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH

Naše společnost bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Následně vás informujeme v souladu s čl. 12, 13 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) o nakládání s osobními údaji ve společnosti LTM GmbH.

Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo věcných okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Podle čl. 4 odst. 1 se osobními údaji rozumí "veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby."

Část A: Informace o nakládání s osobními údaji ve společnosti LTM GmbH

Část B: Další informace o nakládání s osobními údaji na webových stránkách leipzig.travel společnosti LTM GmbH

Část A: Informace o nakládání s osobními údaji ve společnosti LTM GmbH

I. Správce

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Lipsko, Německo
Tel. +49 341 7104-260
Fax +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Thomas Köhn
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Německo
Tel. +49 341 7104-320
Fax +49 341 7104-301
datenschutz@ltm-leipzig.de

III.        Účely a právní podklady pro zpracování údajů společností LTM GmbH

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a dalších aplikovatelných předpisů o ochraně osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy.

Jaké jednotlivé údaje jsou zpracovávány a jak jsou používány, závisí na příslušných požadovaných resp. dohodnutých službách. Další podrobnosti nebo doplnění účelů zpracování údajů najdete v příslušných smluvních dokumentech, dohodách, formulářích, prohlášeních o souhlasu a/nebo v jiných poskytnutých informacích (např. v rámci používání webových stránek leipzig.travel, v cestovních podmínkách pro paušální nabídky společnosti LTM GmbH).

1.         Účely v rámci souhlasu podle čl. 6 odst. 1a GDPR

Zpracování osobních údajů pro konkrétní účely (např. použití e-mailové adresy pro marketingové účely) může být prováděno na základě souhlasu. Tento souhlas lze zpravidla kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, která byla společnosti LTM GmbH udělena před účinností GDPR, tj. před 25. květnem 2018. Informace o účelech a důsledcích odvolání nebo neudělení souhlasu jsou uvedeny samostatně v příslušném textu souhlasu.

Zásadně platí, že je odvolání souhlasu účinné teprve do budoucna. Zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním, není tímto dotčeno a zůstává zákonné.

2.         Účely k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření podle čl. 6 odst. 1b GDPR

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluv se společností LTM GmbH a realizace objednávek a rovněž za účelem provádění opatření a činností v rámci předsmluvních vztahů, např. se zájemci. Zpracování tak slouží zejména k poskytování turistických služeb a dodávání produktů v souladu s objednávkami a požadavky a zahrnuje služby, opatření a činnosti, které jsou k tomu nezbytné. To v podstatě zahrnuje:

 • komunikaci související se smlouvami, ověřitelnost objednávek, jiných dohod a transakcí, kontrolu kvality prostřednictvím příslušné dokumentace, kulanční řízení, opatření k řízení a optimalizaci obchodních procesů a k plnění obecných povinností náležité péče, řízení a kontroly ze strany přidružených společností (např. mateřská společnost),
 • statistické analýzy pro řízení společnosti, evidenci nákladů a controlling, výkaznictví, interní a externí komunikaci, management mimořádných událostí, vyúčtování a daňové oceňování služeb společnosti, řízení rizik, uplatňování právních nároků a obhajobu v právních sporech,
 • zajištění bezpečnosti IT (m. j. testy systémů resp. plausibility) a obecného zabezpečení, m. j. zabezpečení budov a zařízení, zajištění a výkon domovských práv, zajištění integrity, autenticity a dostupnosti dat, prevence a vyřešení trestných činů, kontrolu ze strany dozorčích nebo kontrolních orgánů (např. prověrka).

3.         Účely k plnění právních požadavků podle čl. 6 odst. 1c GDPR resp. ve veřejném zájmu podle čl. 6 odst. 1e GDPR

Stejně jako každý, kdo se účastní ekonomického dění, podléhá i společnost LTM GmbH celé řadě právních povinností. Primárně se jedná o zákonné požadavky (např. obchodní a daňové zákony, ale příp. také dohled či jiné úřední požadavky). K účelům zpracování patří příp. ověřování totožnosti a věku, prevence podvodů a praní špinavých peněz, prevence, potírání a vyšetřování financování terorismu a majetkových trestných činů, porovnávání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, plnění kontrolních a oznamovacích povinností podle daňových předpisů a archivace údajů pro účely ochrany a bezpečnosti údajů a pro kontroly prováděné daňovými a jinými orgány. Kromě toho může být nutné zpřístupnění osobních údajů v souvislosti s úředními/soudními opatřeními pro účely shromažďování důkazů, trestního stíhání nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

4.         Účely v rámci oprávněného zájmu společnosti LTM GmbH nebo třetích stran podle čl. 6 odst. 1f GDPR

Nad rámec vlastního plnění smlouvy resp. předběžné smlouvy zpracovává společnost LTM GmbH údaje, pokud je to například nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH nebo třetích stran, zejména k následujícím účelům:

 • reklama a průzkum trhu a veřejného mínění, pokud nebyla vznesena námitka proti použití údajů,
 • získávání informací a výměna údajů s agenturami zjišťujícími úvěruschopnost, pokud je to nad rámec hospodářského rizika společnosti LTM GmbH,
 • ověřování a optimalizace postupů k analýze potřeb,
 • další vývoj produktů a služeb, stávajících procesů a systémů,
 • postoupení osobních údajů v rámci hodnocení rizik při jednáních k prodeji společnosti,
 • porovnávání s evropskými a mezinárodními protiteroristickými seznamy, pokud to je nad rámec zákonných povinností,
 • obohacení dat LTM, m. j. používáním nebo rešerší veřejně dostupných údajů, 
 • analýza trhu nebo statistická hodnocení,
 • benchmarking
 • uplatňování právních nároků a obhajoba v právních sporech, které přímo nesouvisejí se smluvním vztahem,
 • omezené uchovávání údajů, pokud jejich vymazání není vzhledem ke zvláštnímu druhu uchování možné nebo je možné pouze s nepřiměřeně vysokým úsilím,
 • vývoj hodnotících systémů nebo automatizovaných rozhodovacích procesů,
 • zamezení a řešení trestných činů, pokud se nejedná výhradně o plnění zákonných požadavků,
 • zabezpečení budov a zařízení, pokud to přesahuje rámec obecných povinností péče;
 • interní a externí šetření, bezpečnostní kontroly,
 • příp. poslouchání nebo záznam telefonických rozhovorů ke kontrole kvality a ke školícím účelům,
 • získávání a zachování osvědčení soukromé či úřední povahy,
 • zajištění a výkon domovských práv přijetím vhodných opatření na ochranu zákazníků a zaměstnanců společnosti LTM GmbH a k zajištění důkazů v případě trestných činů a zamezení jejich spáchání.

IV.       Kategorie údajů zpracovávaných společností LTM GmbH, pokud údaje nebyly přímo k dispozici, a jejich původ

Pokud je to pro poskytování služeb společnosti LTM GmbH nutné, zpracovává LTM GmbH osobní údaje, které přípustným způsobem získala od jiných společností nebo jiných třetích stran (např. od vydavatelů adres, agentur zjišťujících úvěruschopnost). Kromě toho společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů (např. telefonní seznamy, tisk, internet a další média, obchodní rejstříky a rejstříky organizací, přihlašovací rejstříky, rejstříky dlužníků, katastry nemovitostí), které byly získány přípustným způsobem a smějí být zpracovávány.

Příslušné kategorie osobních údajů mohou být zejména:

 • osobní údaje (jméno, datum narození, místo narození, státní příslušnost, rodinný stav, povolání/odvětví a srovnatelné údaje),
 • kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a srovnatelné údaje),
 • adresní údaje (registrační údaje a srovnatelné údaje),
 • potvrzení o platbě/krytí v případě bankovních a kreditních karet,
 • informace o finanční situaci zákazníků (údaje o úvěruschopnosti včetně hodnocení a údaje k vyhodnocení ekonomického rizika),
 • historie zákazníků,
 • údaje o využívání elektronických informačních a komunikačních služeb nabízených společností LTM GmbH (např. čas vyvolání webové stránky LTM, stránky/odkazy LTM GmbH, na které bylo kliknuto, resp. zápisy a srovnatelné údaje, newsletter),
 • údaje k videům a fotografiím.

V.        Příjemci nebo kategorie příjemců 

V rámci společnosti LTM GmbH získávají údaje ta interní oddělení, která je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností nebo v souvislosti se zpracováním a realizací oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH.

Kromě toho společnost LTM GmbH sdílí osobní údaje s dalšími příjemci, kteří pro společnost LTM GmbH poskytují služby, je-li to povoleno nebo předepsáno zákonem. Společnost LTM GmbH přitom omezuje zpřístupnění osobních údajů na nezbytně nutnou míru. V některých případech obdrží osobní údaje poskytovatelé služeb společnosti LTM jako zpracovatelé objednávek a jsou pak při nakládání s osobními údaji přísně vázáni pokyny společnosti LTM GmbH.

Data jsou předávána externím subjektům výhradně:

 • v souvislosti s odvíjením smlouvy,
 • na základě oprávněného zájmu společnosti LTM GmbH nebo oprávněného zájmu třetí strany pro účely uvedené v oddíle III. / 4 (např. úřadům, agenturám zjišťujícím úvěruschopnost, pro vymáhání pohledávek, právníkům, soudům, znalcům, společnostem patřícím do koncernu a jejich výborům a dozorčím orgánům),
 • pro účely plnění právních požadavků, podle kterých je společnost LTM GmbH povinna poskytovat informace, podávat hlášení nebo předávat údaje, nebo pokud je předání údajů ve veřejném zájmu (viz III. / 3),
 • pokud zpracovávají údaje z pověření společnosti LTM GmbH externí poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají objednávky nebo převzali určité funkce (např. externí výpočetní střediska, podpora/údržba EDP/IT, archivace, zpracování účetních dokladů, služby call centra, compliance, controlling, screening údajů pro účely boje proti praní špinavých peněz, validace údajů resp. kontrola plausibility, likvidace dat, nákup/zajišťování, správa zákazníků, lettershopy, marketing, mediální technologie, výzkum trhu a veřejného mínění, kontrola rizik, účetnictví, telefonování, správa webových stránek, auditorské služby, úvěrové instituce, tiskárny nebo společnosti pro likvidaci dat, kurýrní služby, logistika),
 • pokud byl společnosti LTM GmbH udělen souhlas s předáním údajů třetím stranám.

VI.       Doba uchovávání údajů

Společnost LTM GmbH zpracovává a uchovává údaje po dobu trvání příslušného obchodního vztahu. To zahrnuje i přípravu uzavření smlouvy (předsmluvní právní vztah) a odvíjení smlouvy.

Kromě toho se na společnost LTM GmbH vztahují různé povinnosti týkající se uchovávání a dokumentace, které vyplývají m. j. z německého obchodního zákoníku (HGB) a německého daňového řádu (AO). Lhůty pro uchovávání resp. dokumentaci, které tam jsou uvedeny, jsou až deset let po skončení obchodního vztahu resp. předsmluvního právního vztahu.

Dále mohou zvláštní právní předpisy vyžadovat delší dobu uchovávání, např. uchovávání důkazů v rámci zákonných předpisů pro promlčecí lhůty. Podle §§ 195 a následujících německého občanského zákoníku (BGB) je běžná promlčecí lhůta tři roky, aplikovatelné však mohou být i promlčecí lhůty do 30 let.

Pokud již údaje nejsou potřebné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností a práv, budou vymazány, ledaže by bylo jejich - dočasné - další zpracování nezbytné pro plnění účelů uvedených v bodě III. / 4 na základě převažujícího oprávněného zájmu. Takový převažující oprávněný zájem existuje např. také tehdy, pokud jejich vymazání vzhledem ke zvláštnímu druhu uložení není možné nebo je možné jen s vynaložením nepřiměřeně velkého úsilí a zpracování pro jiné účely je vhodnými technickými a organizačními opatřeními vyloučeno.

VII.      Předávání údajů do zemí mimo EU/EHP, předávání údajů mezinárodním organizacím

Údaje jsou předávány subjektům v zemích mimo Evropskou unii (EU) resp. Evropský hospodářský prostor (EHP) (tzv. třetí země), pokud by to bylo nezbytné pro vyřízení objednávky/smlouvy, pokud to vyžaduje zákon (např. přihlašovací povinnost podle daňových předpisů), pokud je to v oprávněném zájmu společnosti LTM GmbH nebo třetí strany nebo pokud byl společnosti LTM GmbH udělen souhlas.

V tomto případě mohou být údaje zpracovávány v zemi mimo EU/EHP také se zapojením poskytovatelů služeb v rámci zpracování zakázky. Neexistuje-li pro danou zemi usnesení Komise EU o odpovídající úrovni ochrany údajů, zajistí společnost LTM GmbH v souladu s požadavky EU na ochranu údajů, aby byly svobody a práva prostřednictvím příslušných smluv příslušným způsobem chráněny a zaručeny. Společnost LTM GmbH poskytne na požádání příslušné podrobné informace.

VIII.    Práva na ochranu osobních údajů z pozice subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva, která můžete v souladu se zákonnými požadavky uplatnit vůči společnosti LTM GmbH:

Právo na informace: V rámci čl. 15 GDPR máte právo požadovat od společnosti LTM GmbH potvrzení, zda společnost LTM GmbH osobní údaje svých zákazníků zpracovává. Je-li tomu tak, máte v rámci čl. 15 GDPR právo požadovat informace o těchto osobních údajích, jakož i některé další informace (např. účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánovaná doba uložení, původ údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě předání do země mimo EU/EHP odpovídající záruky) a na obdržení kopie vlastních údajů (příp. s omezeními podle § 34 spolkového zákona o ochraně osobních údajů).

Právo na opravu: V souladu s čl. 16 GDPR máte právo požadovat, aby společnost LTM GmbH opravila uložené osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné.

Právo na výmaz: Za podmínek čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby společnost LTM GmbH neprodleně vymazala osobní údaje svých zákazníků. Právo na výmaz neexistuje mimo jiné tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, která se na LTM GmbH vztahuje (např. zákonná povinnost ukládání údajů), nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání: Za podmínek čl. 18 GDPR existuje právo požadovat, aby společnost LTM GmbH omezila zpracovávání osobních údajů svých zákazníků.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek čl. 20 GDPR existuje právo požadovat, aby společnost LTM GmbH předávala osobní údaje poskytnuté společnosti LTM GmbH ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání: Existuje právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna.

Právo vznést námitku: Za podmínek čl. 21 GDPR existuje právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, takže musí společnost LTM GmbH ukončit zpracovávání osobních údajů. Právo vznést námitku existuje pouze v mezích stanovených v čl. 21 GDPR. Kromě toho mohou být zájmy společnosti LTM GmbH v rozporu s ukončením zpracovávání, takže společnost LTM GmbH může být oprávněna zpracovávat osobní údaje i přes vznesenou námitku.

Právo na stížnost u dozorčího orgánu: Za podmínek čl. 77 GDPR existuje právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu, zejména v členském státě místa bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů zákazníků porušuje GDPR. Právo na podání stížnosti existuje bez ohledu na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Příslušným dozorčím orgánem pro společnost LTM GmbH je:

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte (Saský pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Devrientstraße 5
01067 Drážďany
Telefon: 0351/85471-101
Telefax: 0351/85471-109
Internet: www.datenschutz.sachsen.de
Email: saechsdsb@slt.sachsen.de

Společnost LTM GmbH však doporučuje, aby byla stížnost vždy nejprve adresována firemnímu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Žádosti týkající se výkonu práv by měly být pokud možno zasílány písemně na adresu uvedenou výše v bodu I nebo přímo pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti LTM GmbH.

IX.       Rozsah povinností ohledně poskytování údajů

V zásadě neexistuje žádná povinnost poskytování osobních údajů společnosti LTM GmbH. Když však k jejich poskytnutí nedojde, nebude moci společnost LTM GmbH odpovědět na poptávky zákazníků, nebude moci uzavřít žádnou smlouvu a webové stránky společnosti LTM GmbH nebude možno zčásti používat. Osobní údaje, které společnost LTM GmbH nepotřebuje nutně pro výše uvedené účely zpracování, jsou označeny jako dobrovolné údaje výrazem „příp.“ nebo jiným znakem.

X.         Automatizované rozhodování / profilování podle článku 22 GDPR

Společnost LTM GmbH nepoužívá automatizované rozhodování ani profilování (automatizovanou analýzu osobních okolností).

XI.         Informace o právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

1.         Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1e GDPR (zpracovávání údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1f GDPR (zpracovávání údajů na základě rovnováhy zájmů), pokud k tomu existují důvody vyplývající z konkrétní situace. To platí i pro profilování na základě tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

V případě vznesení námitky nebude společnost LTM GmbH osobní údaje dále zpracovávat, ledaže by byly prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků.

2. Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje v jednotlivých případech také pro účely přímého marketingu. Pokud si žádnou reklamu nepřejete, máte kdykoliv právo na vznesení námitky; to platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. Společnost LTM GmbH bude tuto námitku do budoucna respektovat.

Nebude již zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu, pokud bude vznesena námitka proti zpracování pro tyto účely.

3. Námitka může být podána bez zachování určité formy a měla by být nejlépe adresována na:

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Německo
Tel. +49 341 7104-260
Fax +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

XII.      Změny

Společnost LTM GmbH si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Případné změny budou oznámeny zveřejněním změněného prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách leipzig.travel společnosti LTM GmbH. Pokud není stanoveno jinak, nabývají tyto změny okamžitě účinnosti. Doporučujeme pravidelně kontrolovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se seznámili s jeho nejaktuálnější verzí.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální ke dni 03.05.2022.

Část B: Další informace o nakládání s osobními údaji na webových stránkách leipzig.travel společnosti LTM GmbH

I. Správce

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Lipsko, Německo
Tel. +49 341 7104-260
Fax +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Thomas Köhn
Augustusplatz 9
04109 Lipsko, Německo
Tel. +49 341 7104-320
Fax +49 341 7104-301
datenschutz@ltm-leipzig.de

III.        Účely a právní podklady zpracování údajů na webových stránkách leipzig.travel

1.         Používání webových stránek k informativním účelům

Webové stránky společnosti LTM GmbH lze navštívit bez nutnosti zadávání osobních údajů. Pokud jsou webové stránky společnosti LTM používány pouze k informativním účelům, nezpracovává společnost LTM GmbH žádné osobní údaje, s výjimkou údajů předávaných prohlížečem za účelem umožnění návštěvy webových stránek a informací předávaných společnosti LTM GmbH v rámci souborů cookie ke statistické analýze používání webových stránek LTM.

a.         Technické zajištění webových stránek

Pro účely technického zajištění webových stránek je nutné, aby společnost LTM GmbH zpracovávala určité automaticky přenášené informace, aby prohlížeč mohl zobrazit webové stránky a aby bylo možné webové stránky používat. Tyto informace jsou automaticky shromažďovány při každém vyvolání webových stránek společnosti LTM GmbH a ukládají se do souborů protokolu serveru. Tyto informace se vztahují k počítačovému systému počítače, který stránky vyvolal. Shromažďovány jsou přitom následující informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) přistupujícího počítače,
 • webová stránka, ze které byly webové stránky LTM navštíveny (referrer),
 • webová stránka, která je na webových stránkách LTM navštívena,
 • datum a doba trvání návštěvy,
 • typ a nastavení prohlížeče,
 • operační systém.

Kromě toho používá společnost LTM GmbH soubory cookie, aby mohla webové stránky poskytnout k používání. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči resp. internetovým prohlížečem v systému počítače uživatele při vyvolání webové stránky. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Společnost LTM GmbH používá tyto soubory cookie výhradně k zajištění technických funkcí webových stránek. Některé funkce webových stránek LTM nelze bez použití souborů cookie nabídnout.

Společnost LTM GmbH používá soubory cookie v následujícím rozsahu:

 • Na webových stránkách LTM se dočasně používají přechodné soubory cookie. Patří mezi ně zejména session cookies. Ty ukládají tzv. identifikační číslo relace, pomocí kterého lze různé požadavky prohlížeče přiřadit ke společné relaci. To umožňuje rozpoznat prohlížeč při další návštěvě webové stránky. Session cookies relace budou vymazány po zavření prohlížeče.
 • Společnost LTM GmbH používá také trvalé soubory cookie (časově omezené použití). Ty ukládají určitá nastavení, aby byla k dispozici také při příští návštěvě webové stránky. Lze to použít například k zapamatování nastavení jazyka na 24 hodin. Tyto soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na typu souboru cookie. Soubory cookie lze v nastavení zabezpečení prohlížeče kdykoliv vymazat.

Informace shromážděné společností LTM GmbH prostřednictvím výše uvedených souborů cookie nebudou použity k vytváření uživatelských profilů ani k analýze chování při surfování na internetu.

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje pro technické zajištění webových stránek LTM na základě následujících právních podkladů:

 • k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud jsou webové stránky LTM navštíveny za účelem získání informací o službách společnosti LTM GmbH a
 • k ochraně oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, aby bylo možné webovou stránku technicky zpřístupnit. Oprávněným zájmem společnosti LTM GmbH je poskytovat atraktivní, technicky funkční a uživatelsky optimální webové stránky a přijímat opatření na ochranu webových stránek LTM před kybernetickými riziky a k prevenci před kybernetickými riziky vznikajícími pro třetí strany z webových stránek LTM.

Použití webové typografie
Na těchto webových stránkách jsou použita externí písma Google Fonts. Google Fonts je služba poskytovaná společností Google Inc. ("Google") (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043). Použití písem Google má za cíl usnadnit čtení na webových stránkách a zpříjemnit jejich grafické ztvárnění. Jejich použití probíhá buď s předchozím souhlasem nebo prostřednictvím lokálního zaintegrování. Tímto mohou být případně na server přenášeny a společností Google ukládány následující údaje:

 • název a verze použitého prohlížeče
 • webová stránka, ze které byl požadavek iniciován (URL odkazu).
 • operační systém počítače
 • rozlišení obrazovky počítače
 • IP adresa žádajícího počítače
 • nastavení jazyka prohlížeče nebo operačního systému, který uživatel používá.

Další informace najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google:www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

Použití OpenWeatherMap
Tyto webové stránky využívají meteorologickou službu OpenWeatherMap prostřednictvím rozhraní API. Poskytuje ji společnost Openweather Ltd, 17th floor, 1 Ropemaker Street, City Point, London, EC2Y 9ST United Kingdom. Při jejím použití jsou IP adresa a uložené souřadnice zpravidla přenášeny a ukládány na serveru OpenWeatherMap ve Velké Británii, USA a/nebo v Lotyšsku. Společnost LTM GmbH nemá na tento přenos dat žádný vliv. Aplikace OpenWeatherMap je používána v zájmu atraktivní prezentace webových stránek a poskytování aktuálních údajů o počasí a předpovědí počasí uživateli. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů OpenWeatherMap: openweather.co.uk/privacy-policy

Použití nabídky Outdooractive
Pokud je na těchto webových stránkách používána nabídka Outdooractive, zejména mapy, platí navíc následující prohlášení o ochraně osobních údajů:

Outdooractive poskytuje elektronické databáze, které lze v podobě elektronického informačního portálu využít v digitální oblasti cestovního ruchu. Patří k tomu například mapy a plánování tras. Outdooractive získává následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro zobrazení elektronických databází Outdooractive a pro zajištění stability a bezpečnosti (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • časový rozdíl od greenwichského času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/stavový kód HTTP
 • příslušné množství přenesených dat
 • webové stránky, ze kterých požadavek pochází
 • prohlížeč
 • lokalizace uživatele
 • operační systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze prohlížeče.

Outdooractive používá k analýze soubory cookie, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Takto získané informace ukládá Outdooractive na serverech v Německu a v zemích mimo EU. Analýzu lze zastavit vymazáním stávajících souborů cookie a zamezením jejich ukládání. Pokud má být ukládání souborů cookie zamezeno, upozorňujeme na to, že nelze elektronické databáze Outdooractive využívat v plném rozsahu. Zamezení ukládání souborů cookie je možné nastavením v prohlížeči.

IP adresa přenášená prohlížečem není spojována s ostatními shromážděnými údaji. Jsou-li používány elektronické databáze, používá Outdooractive nadále data GPS.
Společnost LTM GmbH nemá žádný vliv na shromažďované údaje a procesy zpracování dat, ani jí není znám plný rozsah shromažďování údajů, účelů zpracování a doby uchovávání. Také o vymazávání shromážděných údajů u Outdooractive nemá společnost LTM GmbH žádné informace.
Outdooractive uchovává shromážděné údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely průzkumu trhu a/nebo vytváření elektronických databází v souladu s poptávkou. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, kterou je třeba vznést přímo prostřednictvím Outdooractive. Právním podkladem pro používání služeb Outdooractive je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.
Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů u Outdooractive najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Outdooractive. Najdete tam také další informace o svých právech a o možnostech nastavení ochrany soukromí.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt:

corporate.outdooractive.com/de/datenschutzrichtlinien/

www.outdooractive.com/de/datenschutz.html

Použití feratelu s rezervačním systémem TOSC5
Webové stránky používají rezervační systém feratel. Poskytovatelem těchto služeb je společnost feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck, Rakousko. feratel má umožnit jednoduchou rezervaci termínů na webových stránkách. Používáním služby feratel dochází k přenosu údajů zadaných do masky pro rezervaci termínů do společnosti feratel media technologies AG. Používání feratelu není ke sjednání termínů povinností. Lze použít i jiné způsoby kontaktu.
Zpracování údajů je založeno na vašem vlastním souhlasu. Souhlas se uděluje prostřednictvím nástroje pro souhlas se soubory cookie společnosti feratel media technologies AG. Společnost LTM GmbH nemá na tuto činnost zpracování žádný vliv. Další informace o zpracování dat společností feratel media technologies AG najdete zde: www.feratel.com/datenschutz.html

Použití Open Street Map
Webové stránky používají z důvodu úspory dat Open Street Map. OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, UK - Velká Británie, je veřejně prospěšná organizace registrovaná ve Velké Británii, jejímž cílem je podpora projektu OpenStreetMap. Při vyvolání stránky se načtou mapové komponenty ze serverů Open Street Map. Přitom dochází k automatickému zpracovávání dat organizací Open Street Map. Uživatelské údaje používá Open Street Map pouze pro provoz a pro další rozvoj svých služeb. Uživatelské údaje jsou v anonymizované podobě používány pro výzkumné účely a veřejnosti jsou zpřístupňovány na adrese https://planet.openstreetmap.org

b.          Statistická analýza používání webových stránek LTM a zvýšení dosahu

Za účelem statistické analýzy používání webových stránek LTM využívá společnost LTM GmbH službu Google Analytics, tedy soubory cookie, které umožňují analýzu chování při surfování na internetu. To umožňuje společnosti LTM GmbH zlepšovat kvalitu svých webových stránek a jejich obsahu. Společnost LTM GmbH se dozvídá, jak jsou webové stránky používány, a může tak svou nabídku neustále optimalizovat.

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje pro statistickou analýzu používání svých webových stránek na následujícím právním podkladě:

 • Souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Analytics

Společnost LTM GmbH používá na svých webových stránkách službu Google Analytics společnosti Google Inc, USA. Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu způsobu používání webových stránek. Informace o používání webových stránek LTM vygenerované souborem cookie jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. V případě, že je na webových stránkách LTM aktivována anonymizace IP adresy,

společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech dochází k přenosu celé IP adresy na server společnosti Google v USA a tam k jejímu zkrácení. Společnost Google bude z pověření společnosti LTM GmbH používat tyto informace za účelem vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a s používáním internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená prohlížečem v rámci služby Google Analytics není spojována s jinými údaji společnosti Google.

Na webových stránkách LTM používá společnost LTM GmbH službu Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()". To znamená, že jsou IP adresy zpracovávány ve zkrácené podobě, čímž je vyloučena možnost přímého spojení s konkrétní osobou.

Společnost LTM GmbH používá službu Google Analytics pouze s předchozím souhlasem. Tento souhlas lze po udělení odvolat, když bude

 • zamezeno ukládání souborů cookie příslušným nastavením softwaru prohlížeče; společnost LTM GmbH však upozorňuje na to, že v tomto případě eventuálně nelze plně využívat všechny funkce webových stránek LTM,
 • stažen a nainstalován plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 • aby bylo do budoucna zamezeno shromažďování údajů službou Google Analytics na webových stránkách LTM. Tím bude do prohlížeče umístěn odhlašovací opt-out cookie. Je nutno vzít na vědomí, že musí být opt-out cookie aktivován v každém používaném prohlížeči na všech koncových zařízeních a že musí být případně znovu aktivován, pokud budou všechny soubory cookie v prohlížeči vymazány.

Více informací o podmínkách používání a o ochraně osobních údajů služby Google Analytics najdete zde: https://www.google.de/intl/de/policies/

Google Analytics Remarketing

Webové stránky LTM využívají funkce služby Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords paralelně pro různá zařízení. Jejich poskytovatelem je společnost Google Inc, USA.

Tato funkce umožňuje propojení reklamních cílových skupin vytvořených pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi Google AdWords pro různá zařízení. Tímto způsobem mohou být personalizovaná reklamní sdělení založená na zájmech, která byla přizpůsobena v závislosti na předchozím používání internetu a chování se při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazena i na jiném koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači).

Pokud byl příslušný souhlas udělen, propojí společnost Google za tímto účelem historii prohlížení webu a aplikací s účtem Google uživatele. Tímto způsobem mohou být stejná personalizovaná reklamní sdělení zobrazována na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte ke svému účtu Google.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ověřená ID uživatelů, která jsou dočasně propojována s našimi daty Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílové skupiny pro reklamu na všech zařízeních.

Remarketing/targeting na všech zařízeních můžete trvale odmítnout deaktivováním personalizované reklamy ve vlastním účtu Google: www.google.com/settings/ads

Slučování shromážděných údajů ve vlastním účtu Google probíhá výhradně na základě souhlasu, který lze u Google udělit nebo odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). V případě procesů shromažďování údajů, které nejsou slučovány ve vlastním účtu Google uživatele (např. když účet Google neexistuje nebo bylo sloučení odmítnuto), se shromažďování údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá ze skutečnosti, že společnost LTM GmbH má jako provozovatel webových stránek zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek pro reklamní účely.

Další informace a ustanovení ohledně ochrany osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: policies.google.com/technologies/ads.

Facebook Remarketing

Společnost LTM GmbH používá na svých webových stránkách remarketingovou funkci "Custom Audiences" společnosti Facebook Inc, USA.

Tato funkce slouží k cílené reklamě pro návštěvníky webových stránek na základě jejich zájmů na sociální síti Facebook.

Za tímto účelem byl na webových stránkách LTM implementován remarketingový tag Facebooku. Tento tag naváže při návštěvě webové stránky přímé spojení se servery Facebooku. Tím jsou na server Facebooku přenášeny informace o tom, které z webových stránek LTM byly navštíveny. Facebook přiřazuje tyto informace k osobnímu účtu uživatele Facebooku. Při návštěvě sociální sítě Facebook se pak zobrazují personalizované reklamy související se zájmy uživatele.

Zpracování probíhá na základě čl. 6 (1) písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu na výše uvedeném účelu.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů na základě čl. 6 (1) písm. f GDPR z důvodů vyplývajících z konkrétní situace. Za tímto účelem lze remarketingovou funkci „Custom Audiences“ deaktivovat na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Další informace o shromažďování a používání údajů Facebookem, o souvisejících právech a možnostech ochrany soukromí najdete v informacích o ochraně osobních údajů sítě Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

2.        Aktivní používání webových stránek

Kromě čistě informativního používání webových stránek LTM je možné i jejich aktivní používání k objednávce některého z produktů LTM, k přihlášení na určitou akci, k registraci k odběru newsletteru LTM nebo k navázání kontaktu se společnosti LTM GmbH. Kromě výše popsaného zpracovávání osobních údajů v případě čistě informativního používání stránek zpracovává společnost LTM GmbH také další osobní údaje, které potřebuje ke zpracování objednávek nebo k vyřízení a zodpovězení poptávek.

a.        Poptávky uživatelů

Aby bylo možné zpracovávat poptávky adresované společnosti LTM GmbH např. prostřednictvím kontaktního formuláře, formuláře pro poptávku cestovních nabídek, formuláře pro sestavení pobytu či prohlídky, formuláře pro registraci do fotoarchivu nebo prostřednictvím e-mailové adresy, a odpovídat na ně, zpracovává společnost LTM GmbH osobní údaje poskytnuté v této souvislosti. V každém případě se zde jedná o jméno a e-mailovou adresu za účelem obdržení odpovědi, jakož i o další informace zaslané společnosti LTM GmbH v rámci komunikace.

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje za účelem zodpovězení poptávek uživatelů na následujícím právním podkladě:

 • k zachování oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, přičemž oprávněným zájmem je zde náležitá odpověď na poptávky zákazníků.

b.        Rezervace ubytování, prohlídek, výletů a zážitků, uvítacích kartiček Welcome Cards a objednávání informačních materiálů.

Pro zpracování rezervací ubytování, prohlídek, výletů a zážitků, uvítacích kartiček Welcome Cards a objednávek informačních materiálů prostřednictvím webových stránek LTM zaintegrovala společnost LTM GmbH rezervační online systémy externích poskytovatelů. Jakmile uživatel klikne na jedno z tlačítek "Rezervovat", opustí server LTM a je přesměrován do rezervačního online systému externích poskytovatelů. Osobní údaje, které tam byly zadány, zpracovává poskytovatel za účelem zpracování rezervace/objednávky.

Zpracovávané osobní údaje předává poskytovatel rezervace ubytování a rezervace výletů, prohlídek a zážitků příslušnému provozovateli hotelu resp. poskytovateli výletů, prohlídek a zážitků. Zpracovávání je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření.

Osobní údaje v případě rezervace uvítacích karet Welcome Cards a informačních materiálů jsou předávány společnosti LTM GmbH za účelem zpracování objednávky resp. procesu objednávky a platby. To je také oprávněným zájmem společnosti LTM GmbH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Společnost LTM GmbH údaje vymaže, jakmile již nebudou pro uvedené účely potřebné nebo po uplynutí lhůt podle platných právních předpisů.

Poskytnutí údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou. Pro poskytnutí osobních údajů neexistuje žádná povinnost. Pokud bude zpracování odmítnuto, vede to k tomu, že u společnosti LTM GmbH nelze provést žádnou rezervaci/objednávku.

c.        Nákup v Obchodu s regionálními suvenýry

V rámci Obchodu s regionálními suvenýry umožňuje společnost LTM GmbH nákup regionálních suvenýrů a turistické literatury/map, např. suvenýrů, cyklistických a turistických map, regionální literatury, CD/DVD či voucherů, od externích dodavatelů (= prodejců).

Jednotlivé zboží z nabídky lze v obchodě vložit do nákupního košíku. V nákupním košíku je všechno zboží a jeho množství uloženo. Pro zjednodušení procesu objednávání ukládá společnost LTM GmbH i dosud nedokončenou objednávku, aby ji mohla dokončit při příští návštěvě.

Po zadání objednávky ji společnost LTM GmbH předá jako posel prodejci regionálních suvenýrů a turistické literatury/map zvolenému v procesu objednávky. Kromě údajů známých z procesu registrace, jména a příjmení, kontaktních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail atd.) a případně odlišné adresy pro doručení, jsou shromažďovány následující údaje:

 • zboží z nabídky,
 • množství zboží,
 • náklady, náklady na dopravu zboží (netto/brutto),
 • prodejce regionálních suvenýrů a turistické literatury/map, který bude zboží dodávat.

Prodejce regionálních suvenýrů a turistické literatury/map zpracovává osobní údaje za účelem provedení nákupní, platební a dodací transakce. Údaje jsou k výše uvedeným účelům zpracovávány na následujícím právním podkladě:

 • k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Společnost LTM GmbH zpracovává údaje k výše uvedeným účelům na základě následujících právních podkladů:

 • k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud jsou webové stránky LTM používány k získání informací o nabídce služeb společnosti LTM GmbH, k zadávání objednávek a ke statistickému vyhodnocování,
 • k zachování oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, aby byly webové stránky technicky dostupné. Oprávněným zájmem společnosti LTM GmbH je poskytování atraktivních, technicky funkčních a uživatelsky optimálních webových stránek.

d.        Dodržování zákonných předpisů

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje také za účelem splnění dalších právních povinností, které se týkají společnosti LTM GmbH v souvislosti se zpracováním rezervace/objednávky. Jedná se zejména o doby uchovávání v souladu s obchodním, živnostenským nebo daňovým právem.

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje na základě následujících právních podkladů:

 • plnění zákonné povinnosti, která se na LTM GmbH vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR ve spojení s obchodním, živnostenským nebo daňovým právem, pokud je LTM GmbH povinna údaje zaznamenat a uchovávat.

e.         Vymáhání práva

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje také proto, aby mohla uplatňovat svá vlastní práva a vymáhat své vlastní právní nároky. Kromě toho zpracovává společnost LTM GmbH osobní údaje proto, aby se mohla obhajovat proti právním nárokům. Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje konečně také v rozsahu nezbytném pro předcházení trestným činům nebo jejich stíhání.

Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje k těmto účelům na základě následujících právních podkladů:

 • k zachování oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud v důsledku toho může společnost LTM GmbH uplatňovat právní nároky nebo se obhajovat v právních sporech nebo pokud tím může dojít k zamezení trestným činům či jejich vyřešení.

f.        Reklamní účely, jako jsou newslettery, ankety atd.

Společnost LTM GmbH používá se souhlasem údaje pro reklamní účely, jako je zasílání newsletterů LTM nebo aktuálních nabídek, akcí atd. z Lipska a lipského regionu. Společnost LTM GmbH v tomto případě zpracovává povinné údaje, např. e-mailovou adresu, ale také údaje poskytnuté dobrovolně. Dobrovolné údaje používá společnost LTM GmbH k permanentnímu zlepšování a k optimalizaci poskytování informací zákazníkům, k umožnění individuálního přístupu, k analýze preferencí a k poskytování informací o produktech, které se nejlépe hodí, a také k tomu, aby byla reklama užitečnější a zajímavější. Zasílání zpráv lze kdykoli zamítnout kliknutím na příslušný odkaz uvedený v newsletteru, který jejich odběr zruší.

Společnost LTM GmbH využívá k zasílání newsletterů služeb poskytovatele newsletterů. Ten poskytuje LTM možnost shromažďovat informace, jako je čas jejich otevření, informace o e-mailovém klientovi a koncovém zařízení, na co zákazník kliká a témata, na která se podíval. Společnost LTM GmbH používá tyto informace výhradně v pseudonymizované podobě. Analýzou a vyhodnocováním těchto informací je společnost LTM GmbH schopna vylepšovat svůj newsletter a jeho nabídky jak po technické, tak po obsahové stránce, a zasílat tak individualizovanou reklamu.

Vyhodnocení a analýza těchto údajů napomáhá společnosti LTM GmbH k tomu, aby nezasílala reklamu bez rozmyšlení. Prostřednictvím e-mailu nebo dopisu je tedy zasílána spíše reklama, např. newslettery, doporučení produktů či pozvánky, která odpovídá oblastem zájmů. V tomto ohledu je například také porovnáváno, které z reklamních e-mailů jsou otevřeny, aby se zabránilo zasílání zbytečných e-mailů. Pokud byla e-mailová adresa poskytnuta společnosti LTM GmbH v souvislosti s nákupem zboží nebo služeb, může ji společnost LTM GmbH následně použít k zasílání newsletteru. V takovém případě bude prostřednictvím newsletteru zasílána pouze přímá reklama na podobné zboží nebo služby.

Kromě toho společnost LTM GmbH používá se souhlasem kontaktní údaje pro marketingové účely, jsou-li objednávány propagační brožury nebo jiné materiály, přihlašujete-li se na akce nebo účastníte-li se anket.

Společnost LTM GmbH zpracovává údaje pro zasílání newsletteru a personalizaci oslovení na následujícím právním podkladě:

 • pokud byl společnosti LTM GmbH udělen souhlas prostřednictvím postupu dvojitého potvrzení souhlasu (double opt-in) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR,
 • pokud byla společnosti LTM GmbH poskytnuta e-mailová adresa v souvislosti s nákupem zboží nebo služeb nebo pokud společnost LTM GmbH zasílá personalizovanou reklamu, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. ve spojení s § 7 odst. 3 německého zákona o nekalé soutěži (UWG). Oprávněný zájem společnosti LTM GmbH je založen na zájmech ekonomických, jako je provádění reklamních opatření a reklama zaměřená na cílové skupiny.

g.        Používání osobních údajů pro e-mailovou reklamu a právo na námitku

Pokud společnost LTM GmbH obdrží e-mailovou adresu v souvislosti s uzavřením smlouvy a poskytováním produktů LTM a nebyla-li vznesena žádná námitka, vyhrazuje si společnost LTM GmbH právo pravidelně zasílat e-mailem nabídky podobných produktů ze sortimentu LTM. Proti tomuto použití e-mailové adresy lze kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v reklamním e-mailu, aniž by vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na přenos zprávy podle základních sazeb.

IV.        Odkazy a odkazy na sociální sítě

a.         Odkazy

Některé části webových stránek LTM obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto webové stránky podléhají vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Společnost LTM GmbH neodpovídá za jejich provoz, ani za jejich postupy při nakládání s osobními údaji. Pokud jsou informace zasílány na stránky třetích stran nebo jejich prostřednictvím, měli byste před přenosem takových informací, které lze přiřadit k určitému jednotlivci, zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek.

b.         Odkazy na sociální sítě

Na webových stránkách LTM jsou odkazy na služby, jako je Facebook, Instagram, YouTube a Pinterest. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na stránku příslušného poskytovatele, tj. teprve poté jsou informace o uživateli předány příslušnému poskytovateli. Informace o nakládání s vašimi vlastními údaji při používání webových stránek jiných poskytovatelů je třeba čerpat z příslušných informací o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů.

V.        Příjemci či kategorie příjemců údajů

V rámci společnosti LTM GmbH získávají údaje ta interní oddělení, která je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností nebo v souvislosti se zpracováním a realizací oprávněných zájmů společnosti LTM GmbH. Kromě toho společnost LTM GmbH sdílí osobní údaje s dalšími příjemci, kteří pro společnost LTM GmbH poskytují služby v souvislosti s webovými stránkami LTM, je-li to povoleno nebo předepsáno zákonem. Společnost LTM GmbH přitom omezuje předávání osobních údajů na nezbytně nutnou míru, zejména za účelem vyřízení objednávky/rezervace. V některých případech obdrží osobní údaje poskytovatelé služeb společnosti LTM jako zpracovatelé objednávek a jsou pak při nakládání s osobními údaji přísně vázáni pokyny společnosti LTM GmbH.

Následně uvádíme kategorie příjemců osobních údajů:

 • externí poskytovatelé služeb pro rezervaci ubytování, výletů, prohlídek a zážitků, uvítacích karet Welcome Cards, objednávání informačních materiálů a zasílání newsletterů,
 • prodejci regionálních suvenýrů a turistické literatury/map,
 • poskytovatelé platebních služeb a banky při zpracování plateb,
 • poskytovatelé logistických služeb, aby mohli zboží doručit,
 • inkasní agentury a právní poradce při uplatňování nároků společnosti LTM GmbH,
 • poskytovatelé IT služeb pro správu a hosting webových stránek LTM,
 • příp. další kategorie příjemců.

VI.        Doba ukládání

Informativní používání webových stránek

Při čistě informativním používání webových stránek LTM ukládá společnost LTM GmbH osobní údaje na serverech výhradně po dobu návštěvy webových stránek LTM. Jakmile uživatel opustí webové stránky LTM, jsou jeho osobní údaje okamžitě vymazány.

Soubory cookie nainstalované společností LTM GmbH se obvykle vymažou také poté, co uživatel opustí webové stránky LTM. To však neplatí pro trvalé soubory cookie (včetně souborů cookie používaných službou Google Analytics), které se automaticky vymažou po uplynutí stanovené doby, která se v závislosti na cookie může lišit - max. doba uložení jeden rok (viz III. / 1. / a. resp. b.).

Kromě toho máte možnost nainstalované soubory cookie kdykoliv sami odstranit (viz III. /1. / a. resp. b.).

Aktivní používání webových stránek

Při aktivním používání webových stránek LTM ukládá společnost LTM GmbH osobní údaje nejprve po dobu odpovědi na požadavek resp. po dobu trvání obchodního vztahu. To zahrnuje i přípravu uzavření smlouvy (předsmluvní právní vztah) a odvíjení smlouvy.

Kromě toho společnost LTM GmbH uchovává osobní údaje až do promlčení případných právních nároků, aby je v případě potřeby mohla použít jako důkaz. Promlčecí lhůta se obvykle pohybuje mezi 12 a 36 měsíci, může být dlouhá ale i 30 let.

Společnost LTM GmbH vymaže osobní údaje po uplynutí promlčecí lhůty, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávání těchto údajů, vyplývající například z německého obchodního zákoníku (§§ 238, 257 odst. 4 obch. zákoníku - HGB) nebo z německého daňového řádu (§ 147 odst. 3, 4 daňového řádu - AO). Tyto povinnosti uchovávání mohou trvat dva roky až deset let.

VII.        Transfer do zemí mimo EU/EHP

V rámci používání nástrojů Google přenáší společnost LTM GmbH zkrácenou IP adresu do USA. Předávání údajů je založeno na prováděcím rozhodnutí Komise Evropské unie (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Společnost LTM GmbH jinak osobní údaje do zemí mimo EU nebo EHP ani mezinárodním organizacím nepředává.

VIII.       Vaše práva na ochranu osobních údajů z pozice subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva, která můžete v souladu se zákonnými požadavky uplatnit vůči společnosti LTM GmbH:

Právo na informace: V rámci čl. 15 GDPR máte právo požadovat od společnosti LTM GmbH potvrzení, zda společnost LTM GmbH osobní údaje zpracovává; pokud tomu tak je, máte v rámci čl. 15 GDPR právo požadovat informace o těchto osobních údajích, jakož i některé další informace (např. účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánovaná doba uložení, původ údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě předání do země mimo EU/EHP odpovídající záruky) a na obdržení kopie vlastních údajů (příp. s omezeními podle § 34 spolkového zákona o ochraně osobních údajů).

Právo na opravu: V souladu s čl. 16 GDPR máte právo požadovat, aby společnost LTM GmbH opravila uložené osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné.

Právo na výmaz: Za podmínek čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby společnost LTM GmbH neprodleně vymazala příslušné osobní údaje. Právo na výmaz neexistuje mimo jiné tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, která se na LTM GmbH vztahuje (např. zákonná povinnost ukládání údajů), nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracovávání: Za podmínek čl. 18 GDPR existuje právo požadovat, aby společnost LTM GmbH omezila zpracovávání osobních údajů svých zákazníků.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek čl. 20 GDPR existuje právo požadovat, aby společnost LTM GmbH předávala osobní údaje poskytnuté společnosti LTM GmbH ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání: Existuje právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna.

Právo vznést námitku: Za podmínek čl. 21 GDPR existuje právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, takže musí společnost LTM GmbH ukončit zpracovávání osobních údajů. Právo vznést námitku existuje pouze v mezích stanovených v čl. 21 GDPR. Kromě toho mohou být zájmy společnosti LTM GmbH v rozporu s ukončením zpracovávání, takže společnost LTM GmbH může být oprávněna zpracovávat osobní údaje i přes vznesenou námitku.

Právo na stížnost u dozorčího orgánu: Za podmínek čl. 77 GDPR existuje právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu, zejména v členském státě místa bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje GDPR. Právo na podání stížnosti existuje bez ohledu na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Příslušným dozorčím orgánem pro společnost LTM GmbH je:

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte (Saský pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Devrientstraße 5
01067 Drážďany
Telefon: 0351/85471-101
Telefax: 0351/85471-109
Internet: www.datenschutz.sachsen.de
Email: saechsdsb@slt.sachsen.de

Společnost LTM GmbH však doporučuje, aby byla stížnost vždy nejprve adresována firemnímu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Žádosti týkající se výkonu práv by měly být pokud možno zasílány písemně na adresu uvedenou výše v bodu I nebo přímo pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti LTM GmbH.

IX.       Rozsah povinností ohledně poskytování údajů

V zásadě neexistuje žádná povinnost poskytování osobních údajů společnosti LTM GmbH. Když však k jejich poskytnutí nedojde, nebude moci společnost LTM GmbH odpovědět na poptávky zákazníků, nebude moci uzavřít žádnou smlouvu a webové stránky společnosti LTM GmbH nebude možno zčásti používat. Osobní údaje, které společnost LTM GmbH nepotřebuje nutně pro výše uvedené účely zpracování, jsou označeny jako dobrovolné údaje výrazem „příp.“ nebo jiným znakem.

X.         Automatizované rozhodování / profilování podle článku 22 GDPR

Společnost LTM GmbH nepoužívá automatizované rozhodování ani profilování (automatizovanou analýzu osobních okolností).

XI.         Informace o právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

1. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1e GDPR (zpracovávání údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1f GDPR (zpracovávání údajů na základě rovnováhy zájmů), pokud k tomu existují důvody vyplývající z konkrétní situace. To platí i pro profilování na základě tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

V případě vznesení námitky nebude společnost LTM GmbH osobní údaje dále zpracovávat, ledaže by byly prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu či obhajobě právních nároků.

2. Společnost LTM GmbH zpracovává osobní údaje v jednotlivých případech také pro účely přímého marketingu. Pokud si žádnou reklamu nepřejete, máte kdykoliv právo na vznesení námitky; to platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. Společnost LTM GmbH bude tuto námitku do budoucna respektovat.

Nebude již zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu, pokud bude vznesena námitka proti zpracování pro tyto účely.

3. Námitka může být podána bez zachování určité formy a měla by být nejlépe adresována na:

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Německo
Tel. +49 341 7104-260
Fax +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

XII.         Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená společností LTM GmbH na webových stránkách LTM podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, šíření a jakýkoliv způsob použití nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. zhotovitele. Stahování a kopírování webových stránek LTM je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsahy těchto stránek nebyly vytvořeny provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takové jsou označeny zejména obsahy třetích stran. Pokud by přesto došlo k porušení autorských práv, žádá vás společnost LTM GmbH o příslušnou informaci. Dozví-li se společnost LTM GmbH o jakémkoli porušení práv, odstraní okamžitě takové obsahy.

XIII.        Změny

Společnost LTM GmbH si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Případné změny budou oznámeny zveřejněním změněného prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách leipzig.travel společnosti LTM GmbH. Pokud není stanoveno jinak, nabývají tyto změny okamžitě účinnosti. Doporučujeme pravidelně kontrolovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se seznámili s jeho nejaktuálnější verzí.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální ke dni 03.05.2022.

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.