Ochrona danych

Polityka Prywatności firmy Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH

Nasza firma bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Poniżej zamieszczamy informację zgodnie z art. 12, 13 i 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) o postępowaniu z danymi osobowymi w LTM GmbH.

Dane osobowe to indywidualne informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zgodnie z art. 4 ust. 1, dane osobowe oznaczają „wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.”

Część A: Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę LTM GmbH

Część B: Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej leipzig.travel firmy LTM GmbH

Część A: Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę LTM GmbH

I. Podmiot odpowiedzialny

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Niemcy
Tel. +49 341 7104-260
Faks +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Thomas Köhn
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Niemcy
Tel. +49 341 7104-320
Faks +49 341 7104-301
datenschutz@ltm-leipzig.de

III.        Cele i podstawy prawne przetwarzania danych firmy LTM GmbH

LTM GmbH przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych, o ile są one wymagane przez prawo.

To, jakie dane są w szczególności przetwarzane i jak są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od poszczególnych usług, które zostały zamówione lub uzgodnione. Dalsze szczegóły lub uzupełnienia dotyczące celów przetwarzania danych znajdują się w odpowiednich dokumentach umownych, porozumieniach, formularzach, oświadczeniach o wyrażeniu zgody i/lub innych udostępnionych informacjach (np. w ramach korzystania ze strony internetowej leipzig.travel, w warunkach podróży dla ofert pakietowych LTM GmbH).

1.         Cele w zakresie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO

Przetwarzanie danych osobowych w konkretnych celach (np. wykorzystanie adresu e-mail w celach marketingowych) może odbywać się na podstawie zgody. Co do zasady, może być ona w każdej chwili odwołana. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o zgodzie, udzielonych LTM GmbH przed wejściem w życie RODO, czyli przed 25 maja 2018 r. Informacja o celach i skutkach odwołania lub niewyrażenia zgody, podana jest odrębnie w odpowiednim tekście zgody.

Co do zasady, odwołanie zgody jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma ono wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem, które tym samym pozostaje zgodne z prawem.

2.         Cele związane z realizacją umowy lub działań przedkontraktowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO

Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umów LTM GmbH i realizacji zamówień, jak również w celu realizacji działań i czynności przed zawarciem umowy, np. z zainteresowanymi stronami. Przetwarzanie służy zatem w szczególności świadczeniu usług turystycznych i dostarczaniu produktów zgodnie z zamówieniami i życzeniami i obejmuje niezbędne do tego usługi, działania i czynności. Obejmuje to zasadniczo:

 • komunikację związaną z umowami, sprawdzalność zleceń, innych porozumień i transakcji, jak również do kontroli jakości poprzez odpowiednią dokumentację, procedury dobrej woli, działania z zakresu zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, jak również w celu wypełnienia ogólnych zobowiązań należytej staranności, zarządzanie i kontrolę przez przedsiębiorstwa powiązane (np. spółkę matkę),
 • oceny statystyczne w celu zarządzania przedsiębiorstwem, ewidencję i kontroling kosztów, raportowanie, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zarządzanie kryzysowe, ocenę księgowo-podatkową usług operacyjnych, zarządzanie ryzykiem, dochodzenie roszczeń i obronę w sporach prawnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego (m.in. testy systemowe lub wiarygodności) oraz bezpieczeństwa ogólnego, m.in. bezpieczeństwa budynków i systemów, zapewnienie i wykonywanie praw mieszkaniowych, zapewnienie integralności, autentyczności i dostępności danych, zapobieganie i ściganie przestępstw; Kontrolę przez organy nadzorcze lub kontrolne (np. audyt).

3.         Cele związane z realizacją wymogów prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO lub w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 e RODO

Jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą LTM GmbH podlega szerokiemu zakresowi obowiązków prawnych. Są to przede wszystkim wymogi prawne (np. prawo handlowe i podatkowe, ale także w stosownych przypadkach wymogi regulacyjne lub inne wymogi urzędowe). Cele przetwarzania mogą obejmować weryfikację tożsamości i wieku, zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy, zapobieganie, zwalczanie i ściganie przestępstw związanych z finansowaniem terroryzmu i przestępstw zagrażających mieniu, porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, wypełnianie obowiązków w zakresie kontroli i sprawozdawczości podatkowej oraz archiwizacja danych dla celów ochrony i bezpieczeństwa danych oraz kontroli przez organy podatkowe i inne. Ponadto ujawnienie danych osobowych może okazać się niezbędne w ramach działań urzędowych/sądowych w celu zebrania materiału dowodowego, ścigania karnego lub dochodzenia roszczeń cywilnych.

4.         Cele w ramach uzasadnionego interesu LTM GmbH lub osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO

Poza faktycznym wykonaniem umowy lub umowy przedwstępnej LTM GmbH przetwarza dane, jeżeli jest to niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów LTM GmbH lub osób trzecich, w szczególności do celów:

 • reklamowych oraz badania rynku i opinii, o ile nie wniesiono sprzeciwu wobec wykorzystania tych danych,
 • uzyskania informacji oraz wymiany danych z agencjami informacyjnymi, o ile wykracza to poza ryzyko gospodarcze LTM GmbH,
 • sprawdzenia i optymalizacji procedur analizy potrzeb,
 • dalszego rozwoju produktów i usług, jak również istniejących procesów i systemów,
 • ujawnienia danych osobowych w kontekście oceny ryzyka dla negocjacji dotyczących sprzedaży firmy,
 • do porównania z europejskimi i międzynarodowymi listami antyterrorystycznymi, o ile wykracza to poza zobowiązania prawne,
 • wzbogacenia danych LTM, m.in. poprzez wykorzystanie lub badanie publicznie dostępnych danych, 
 • analiz rynkowych lub ocen statystycznych,
 • analizy porównawczej,
 • dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w sporach prawnych, które nie wynikają bezpośrednio ze stosunku umownego,
 • ograniczonego przechowywania danych, jeżeli usunięcie nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy niewspółmiernie dużym wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania,
 • opracowania systemów scoringowych lub zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji,
 • zapobiegania przestępstwom i ich ścigania, o ile nie chodzi wyłącznie o spełnienie wymogów prawnych,
 • bezpieczeństwa budynków i urządzeń, o ile wykracza to poza ogólne obowiązki w zakresie należytej staranności;
 • dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych, audytów bezpieczeństwa,
 • ewentualnego monitorowania lub nagrywania rozmów telefonicznych dla celów kontroli jakości i szkoleń,
 • uzyskania i utrzymania certyfikatów na podstawie prawa prywatnego lub urzędowych,
 • zabezpieczenia i wykonywania prawa do ochrony obszaru mieszkalnego lub handlowego poprzez odpowiednie działania służące ochronie klientów i pracowników LTM GmbH, jak również do zabezpieczenia dowodów w przypadku przestępstw i zapobiegania im.

IV.       Kategorie przetwarzanych danych LTM GmbH, o ile dane nie były natychmiast dostępne, oraz ich pochodzenie

LTM GmbH przetwarza dane osobowe otrzymane zgodnie z prawem od innych przedsiębiorstw lub innych osób trzecich (np. agencji udostępniających adresy, agencji informacyjnych), w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez LTM GmbH. Ponadto LTM GmbH przetwarza dane osobowe, które zostały w sposób dozwolony uzyskane lub pozyskane z publicznie dostępnych źródeł (takich jak np. książki telefoniczne, prasa, internet i inne media, rejestry handlowe i stowarzyszeń, rejestry cywilne, rejestry dłużników, księgi wieczyste) i mogą być przetwarzane.

Istotne kategorie danych osobowych mogą obejmować w szczególności:

 • dane osobowe (nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, stan cywilny, zawód/branża i dane porównywalne),
 • dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu i dane porównywalne),
 • dane adresowe (dane meldunkowe i dane porównywalne),
 • potwierdzenia płatności/pokrycia dla kart bankowych i kredytowych,
 • informacje o sytuacji finansowej klientów (dane dotyczące zdolności kredytowej wraz ze scoringiem oraz dane dotyczące oceny ryzyka gospodarczego),
 • historię klienta,
 • dane dotyczące korzystania z elektronicznych usług informacyjnych i komunikacyjnych oferowanych przez LTM GmbH (np. czas wywołania strony internetowej LTM, kliknięte strony/linki LTM GmbH lub wpisy i dane porównawcze, biuletyny informacyjne),
 • pliki wideo i zdjęcia.

V.        Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

W strukturach LTM GmbH dane otrzymują te wewnętrzne działy, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do przetwarzania i realizacji uzasadnionych interesów LTM GmbH.

Ponadto w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez przepisy prawa LTM GmbH udostępnia dane osobowe innym odbiorcom, którzy świadczą usługi na rzecz LTM GmbH. LTM GmbH ogranicza przekazywanie danych osobowych do niezbędnego minimum. W niektórych przypadkach usługodawcy LTM otrzymują dane osobowe jako podmioty przetwarzające zlecenia i są wówczas, podczas przetwarzania danych osobowych, ściśle związani instrukcjami LTM GmbH.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie:

 • w związku z realizacją umowy,
 • na podstawie uzasadnionego interesu LTM GmbH lub uzasadnionego interesu osoby trzeciej w celach określonych w punkcie III. / 4 (np. do urzędów, agencji informacyjnych, firm windykacyjnych, prawników, sądów, ekspertów, spółek należących do grupy oraz komisji i organów nadzorczych),
 • w celu spełnienia wymogów prawnych, zgodnie z którymi LTM GmbH jest zobowiązana do udzielania informacji, składania sprawozdań lub przekazywania danych albo przekazanie danych leży w interesie publicznym (por. III. / 3),
 • o ile zewnętrzne firmy usługowe przetwarzają dane na zlecenie LTM GmbH jako podmioty przetwarzające zlecenia lub przejmujące funkcje (np. zewnętrzne centra przetwarzania danych, wsparcie/konserwacja aplikacji EPD/IT, archiwizacja, przetwarzanie dokumentów, usługi call center, usługi zgodności, controlling, sprawdzanie danych w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, walidacja danych lub kontrole wiarygodności, niszczenie danych, zakupy/zamówienia, administracja klientami, korespondencja w zakresie marketingu bezpośredniego, marketing, technologia mediów, badania, kontrola ryzyka, księgowość, telefonia, zarządzanie stronami internetowymi, usługi audytorskie, instytucje kredytowe, firmy poligraficzne lub firmy zajmujące się utylizacją danych, usługi kurierskie, logistyka),
 • jeżeli LTM GmbH uzyskała zgodę na przekazanie danych osobom trzecim.

VI.       Okres przechowywania danych

LTM GmbH przetwarza i przechowuje dane przez okres trwania danej relacji biznesowej. Obejmuje to również zainicjowanie umowy (przedkontraktowy stosunek prawny) i wykonanie umowy.

Ponadto LTM GmbH podlega różnym obowiązkom przechowywania i dokumentacji wynikającym m.in. z Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) i Niemieckiego Kodeksu Skarbowego (AO). Określone tam okresy dotyczące przechowywania lub dokumentacji wynoszą do dziesięciu lat po zakończeniu relacji biznesowej lub przedkontraktowego stosunku prawnego.

Ponadto szczególne regulacje ustawowe mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania, jak np. zabezpieczenie dowodów w ramach ustawowych przepisów o przedawnieniu. Zgodnie z §§ 195 i nast. Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata, ale mogą mieć również zastosowanie terminy przedawnienia do 30 lat.

Jeśli dane nie są już potrzebne do wypełnienia zobowiązań i praw umownych lub ustawowych, zostaną usunięte, chyba że ich – tymczasowe – dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań i praw opisanych w punkcie III. / 4 wymienione cele ze względu na nadrzędny prawnie uzasadniony interes. Taki nadrzędny uzasadniony interes zachodzi również na przykład wtedy, kiedy usunięcie nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy niewspółmiernym wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania, a przetwarzanie do innych celów jest wykluczone przez odpowiednie działania techniczne i organizacyjne.

VII.      Transfery do krajów trzecich, przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych

Dane są przekazywane podmiotom w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. państwa trzecie), jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia/umowy, jeśli jest to wymagane przez prawo (np. obowiązki sprawozdawcze wynikające z prawa podatkowego), jeśli leży to w uzasadnionym interesie LTM GmbH lub osoby trzeciej lub jeśli LTM GmbH uzyskała zgodę.

Przetwarzanie danych w państwie trzecim może odbywać się również w związku z zaangażowaniem usługodawców w kontekście realizacji zamówienia. W przypadku braku decyzji Komisji UE w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych dla danego kraju, LTM GmbH gwarantuje poprzez odpowiednie umowy, zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, że prawa i wolności podlegają odpowiedniej ochronie i są gwarantowane. Na żądanie LTM GmbH udzieli odpowiednich szczegółowych informacji.

VIII.    Prawa do ochrony danych osoby, której dane dotyczą

Z zastrzeżeniem wymogów prawnych osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa, których można dochodzić przeciwko LTM GmbH:

Prawo do udzielania informacji: Na podstawie art. 15 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH potwierdzenia przetwarzania danych osobowych klientów przez LTM GmbH. Jeżeli tak jest, to na podstawie art. 15 RODO istnieje prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych oraz określonych innych informacji (m.in. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców, planowany okres przechowywania, pochodzenie danych, wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz, w przypadku przekazania do państwa trzeciego, odpowiednich gwarancji) oraz otrzymanie kopii danych (ew. z ograniczeniami zgodnie z § 34 BDSG (Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych)).

Prawo do sprostowania: Na podstawie art. 16 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH sprostowania przechowywanych danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych: Na podstawie art. 17 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej klientów. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje między innymi wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LTM GmbH (np. ustawowego obowiązku przechowywania) lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Na podstawie art. 18 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej klientów.

Prawo do przenoszenia danych: Na podstawie art. 20 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH przekazania dostarczonych jej danych osobowych klientów w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Prawo do odwołania: Istnieje prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu: Na podstawie art. 21 RODO istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, aby LTM GmbH zaprzestała przetwarzania tych danych. Prawo do sprzeciwu istnieje tylko w granicach określonych art. 21 RODO. Ponadto interesy LTM GmbH mogą być sprzeczne z zaprzestaniem przetwarzania, tak że LTM GmbH jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych pomimo sprzeciwu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Na podstawie art. 77 RODO istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli zachodzi podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawo do wniesienia skargi zachodzi bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem.

Organem nadzorczym właściwym dla LTM GmbH jest:

Saksoński pełnomocnik ds. ochrony danych
Devrientstraße 5
01067 Dresden
Telefon: 0351/85471-101
Faks: 0351/85471-109
Strona internetowa: www.datenschutz.sachsen.de
e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

LTM GmbH zaleca jednak, aby skarga była zawsze kierowana w pierwszej kolejności do zakładowego inspektora ochrony danych.

Wnioski dotyczące realizacji praw należy w miarę możliwości kierować na piśmie na adres podany powyżej w punkcie I lub bezpośrednio do inspektora ochrony danych w firmie LTM GmbH.

IX.       Zakres obowiązków z obszaru dostarczania danych

Co do zasady nie ma obowiązku przekazywania LTM GmbH danych osobowych. Jeśli jednak dane nie zostaną przekazane, LTM GmbH nie będzie w stanie odpowiadać na zapytania klientów, nie będzie mogła zawierać umów, a w niektórych przypadkach nie będzie możliwości korzystania ze strony internetowej LTM GmbH. Dane osobowe, które nie są koniecznie potrzebne LTM GmbH do wyżej wymienionych celów przetwarzania, są oznaczone symbolem „ggfs.” – "ewentualnie" lub innym symbolem oznaczającym informację dobrowolną.

X.         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie zgodnie z art. 22 RODO

LTM GmbH nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (zautomatyzowanej analizy okoliczności indywidualnych).

XI.       Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

1.         W każdej chwili istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, którego można dochodzić na podstawie art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów), jeśli zachodzą ku temu przesłanki wynikające ze szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 punkt. 4 RODO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu LTM GmbH nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że można wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. W indywidualnych przypadkach LTM GmbH przetwarza również dane osobowe w celu obsługi reklamy bezpośredniej. Jeśli reklama nie jest pożądana, w każdej chwili istnieje prawo wniesienia sprzeciwu; dotyczy to również profilowania, o ile ma ono związek z taką reklamą bezpośrednią. LTM GmbH zastosuje się do tego sprzeciwu w przyszłości.

LTM GmbH nie będzie dalej przetwarzać danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli zostanie wniesiony sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych do tych celów.

3. Sprzeciw można złożyć w sposób nieformalny i należy go w miarę możliwości skierować na adres:

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Niemcy
Tel. +49 341 7104-260
Faks +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

XII.      Zmiany

LTM GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionej Polityki Prywatności na stronie internetowej leipzig.travel firmy LTM GmbH. O ile nie określono inaczej, takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z jej najbardziej aktualną wersją.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 03.05.2022 r.

Część B: Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej leipzig.travel firmy LTM GmbH

I. Podmiot odpowiedzialny

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Niemcy
Tel. +49 341 7104-260
Faks +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Thomas Köhn
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Niemcy
Tel. +49 341 7104-320
Faks +49 341 7104-301
datenschutz@ltm-leipzig.de

III.        Cele i podstawy prawne przetwarzania danych na stronie internetowej leipzig.travel

1.         Informacyjne wykorzystanie strony internetowej

Stronę internetową LTM GmbH można odwiedzać bez podawania danych osobowych. Jeżeli strona internetowa LTM jest wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych, LTM GmbH nie przetwarza żadnych danych osobowych, z wyjątkiem danych przekazywanych przez przeglądarkę w celu umożliwienia wizyty na stronie internetowej oraz informacji przekazywanych LTM GmbH w ramach plików cookie, wykorzystywanych do analizy statystycznej korzystania ze strony internetowej LTM.

a. Obsługa techniczna strony internetowej

W celu obsługi technicznej strony internetowej konieczne jest przetwarzanie przez LTM GmbH pewnych, automatycznie przekazywanych informacji, aby przeglądarka mogła wyświetlić stronę internetową i aby można było z niej korzystać. Informacje te są automatycznie zbierane podczas każdego wejścia na stronę internetową LTM GmbH i zapisywane w plikach dziennika serwera. Informacje te dotyczą systemu komputerowego komputera wywołującego. Gromadzone są następujące informacje:

 • Adres IP (adres protokołu internetowego) komputera uzyskującego dostęp,
 • strona internetowa, z której następuje wejście na stronę LTM (odsyłacz),
 • strona internetowa odwiedzana na stronie LTM,
 • data i czas trwania wizyty,
 • typ i ustawienia wyszukiwarki,
 • system operacyjny.

Ponadto LTM GmbH wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej. Cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową, we własnym systemie komputerowym użytkownika, w momencie wywołania strony internetowej. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. LTM GmbH używa tych plików cookie wyłącznie w celu udostępnienia strony internetowej i jej funkcji technicznych. Niektóre funkcje serwisu LTM nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie.

LTM GmbH wykorzystuje pliki cookie w następującym zakresie:

 • Na stronie internetowej LTM znajdują się przejściowe pliki cookie w tymczasowym użyciu. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, który może być wykorzystany do przypisania różnych żądań przeglądarki do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie przeglądarki przy ponownej wizycie na stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 • LTM GmbH wykorzystuje również trwałe pliki cookie (użycie ograniczone czasowo). Zapisują one określone ustawienia domyślne, dzięki czemu są dostępne podczas następnej wizyty na stronie. Pozwala to na przykład na zapamiętanie na 24 godziny ustawień języka. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny, w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Informacje zebrane przez LTM GmbH za pomocą powyższych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników ani do oceny zachowania podczas korzystania z serwisu.

LTM GmbH przetwarza dane osobowe w celu technicznego udostępnienia strony internetowej LTM w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile odwiedziny na stronie internetowej LTM mają na celu zapoznanie się z usługami LTM GmbH i
 • ochrony uzasadnionych interesów LTM GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO, w celu umożliwienia technicznego udostępnienia strony internetowej. Uzasadnionym interesem LTM GmbH jest zapewnienie atrakcyjnej, działającej pod względem technicznym i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej oraz podejmowanie działań z zakresu ochrony witryny LTM przed cyberatakami i zapobiegania cyberatakom przeciwko osobom trzecim ze strony witryny internetowej LTM.

Wykorzystanie czcionek internetowych
Na tej stronie internetowej wykorzystywane są czcionki zewnętrzne, Google Fonts. Google Fonts to usługa świadczona przez Google Inc. („Google”) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043). Korzystanie z czcionek Google Fonts służy ułatwieniu czytania na stronie internetowej i uatrakcyjnieniu jej pod względem graficznym. Wykorzystanie odbywa się za uprzednią zgodą lub poprzez lokalną integrację. Poniższe informacje mogą być przekazywane na serwer i przechowywane przez Google:

 • Nazwa i wersja używanej przeglądarki
 • Strona internetowa, z której zostało wywołane żądanie (odsyłacz URL)
 • System operacyjny komputera
 • Rozdzielczość ekranu komputera
 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Ustawienia językowe przeglądarki lub systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Google: www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

Korzystanie z OpenWeatherMap
Ta strona korzysta z serwisu pogodowego OpenWeatherMap za pośrednictwem API. Jej dostawcą jest Openweather Ltd., 7th floor, 1 Ropemaker Street, City Point, London, EC2Y 9ST United Kingdom. W przypadku użycia adres IP i zapisane współrzędne są zwykle przesyłane na serwer OpenWeatherMap w Wielkiej Brytanii, USA i/lub na Łotwie i tam przechowywane. LTM GmbH nie ma w tym przypadku wpływu na transfer danych. Serwis OpenWeatherMap jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji serwisu oraz dostarczenia użytkownikowi aktualnych danych pogodowych i prognoz pogody. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności OpenWeatherMap: openweather.co.uk/privacy-policy

Korzystanie z oferty Outdooractive
W przypadku korzystania z oferty Outdooractive, w szczególności map, na tej stronie internetowej obowiązuje również następująca Polityka Prywatności:

Outdooractive udostępnia elektroniczne bazy danych, które mogą być wykorzystywane w formie elektronicznego portalu informacyjnego w sektorze turystyki cyfrowej. Obejmuje to na przykład planowanie map i tras. Outdooractive otrzymuje następujące dane, które są technicznie niezbędne Outdooractive do wyświetlania elektronicznych baz danych oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP
 • Data i godzina zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Wyszukiwarka
 • Lokalizacja użytkownika
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Outdooractive wykorzystuje do analizy pliki cookie, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika. Outdooractive przechowuje zebrane w ten sposób informacje na serwerach w Niemczech i w krajach trzecich. Analizę można zatrzymać usuwając istniejące pliki cookie i uniemożliwiając przechowywanie plików cookie. Aby zapobiec przechowywaniu plików cookie, zwracamy uwagę, że elektroniczne bazy danych Outdooractive nie mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie. Zapobieganie przechowywaniu plików cookie jest możliwe poprzez ustawienia w przeglądarce.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę nie jest łączony z innymi gromadzonymi danymi. Outdooractive nadal korzysta z danych GPS podczas korzystania z elektronicznych baz danych.
LTM GmbH nie ma wpływu na gromadzone dane i operacje ich przetwarzania, ani też LTM GmbH nie jest świadoma pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania i okresów przechowywania. LTM GmbH nie posiada również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez Outdooractive.
Outdooractive zapisuje zebrane dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów badania rynku i/lub projektowania elektronicznych baz danych zorientowanych na potrzeby. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym należy go dochodzić bezpośrednio od Outdooractive. Podstawą prawną korzystania z usług Outdooractive jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Outdooractive można znaleźć w Polityce Prywatności Outdooractive. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat własnych praw i możliwości ustawień w celu ochrony swojej prywatności.

Polityka prywatności Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt:

corporate.outdooractive.com/de/datenschutzrichtlinien/

www.outdooractive.com/de/datenschutz.html

Korzystanie z feratel z systemem rezerwacyjnym TOSC5
Serwis korzysta z systemu rezerwacyjnego feratel. Usługodawcą jest firma feratel media technology AG, Maria-Theresien-Strasse 8, A-6020 Innsbruck, Austria. Celem feratel jest ułatwienie rezerwacji terminów na stronie internetowej. Podczas korzystania z feratel dane wprowadzone w formularzu rezerwacji są przekazywane do feratel media technologies AG. Nie ma obowiązku korzystania z feratel w celu umówienia wizyty. Można również skorzystać z innych opcji kontaktu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody własnej użytkownika. Zgoda jest udzielana za pośrednictwem narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie firmy feratel media technology AG. LTM GmbH nie ma wpływu na tę czynność przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez feratel media technology AG można znaleźć tutaj: www.feratel.com/datenschutz.html

Korzystanie z Open Street Map
Witryna korzysta z Open Street Map ze względu na oszczędność danych. Fundacja OpenStreetMap, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, GB - Wielka Brytania, jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii organizacją non-profit, której celem jest wspieranie projektu OpenStreetMap. Po wywołaniu strony komponenty mapy są ładowane z serwerów Open Street Map. W procesie tym dane są automatycznie przetwarzane przez Open Street Map. Dane użytkowników są wykorzystywane przez Open Street Map wyłącznie do obsługi i dalszego rozwoju usług. Dane użytkownika są wykorzystywane anonimowo do celów badawczych i udostępniane publicznie na stronie https://planet.openstreetmap.org

b.        Analiza statystyczna wykorzystania serwisu LTM i poprawy zasięgu

Do celów analizy statystycznej korzystania ze swojej strony internetowej LTM GmbH wykorzystuje Google Analytics, a tym samym pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań internautów. Dzięki temu LTM GmbH może poprawić jakość swojej strony internetowej i znajdujących się na niej treści. LTM GmbH zyskuje informacje o sposobach korzystania ze strony, dzięki czemu może stale optymalizować swoją ofertę.

LTM GmbH przetwarza dane osobowe w celu statystycznej analizy wykorzystania strony internetowej LTM w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Google Analytics

LTM GmbH korzysta na stronie internetowej LTM z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc, USA. Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej LTM, generowane przez plik cookie, są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji na stronie internetowej LTM funkcji anonimizacji IP, w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie LTM GmbH, Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

LTM GmbH korzysta na stronie internetowej LTM z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że nie można ich bezpośrednio powiązać z osobą.

LTM GmbH korzysta z Google Analytics tylko za uprzednią zgodą. Raz udzieloną zgodę można odwołać poprzez

 • uniemożliwienie zapisywania plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; LTM GmbH zwraca jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej LTM .
 • Pobranie i zainstalowanie dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 • uniemożliwi w przyszłości zbieranie danych przez Google Analytics na stronie internetowej LTM. Plik cookie rezygnacji jest w tym przypadku przechowywany w przeglądarce. Należy zauważyć, że plik cookie rezygnacji musi zostać aktywowany w każdej przeglądarce używanej na wszystkich urządzeniach końcowych, a także może wymagać ponownej aktywacji w przypadku usunięcia z przeglądarki wszystkich plików cookie.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych przez lub w Google Analytics znajduje się tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/

Remarketing w Google Analytics

Strona internetowa LTM korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc., USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) na podstawie wcześniejszego użytkowania i zachowań podczas korzystania z internetu, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli udzielono odpowiedniej zgody, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google użytkownika. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google ID użytkowników, które są tymczasowo kojarzone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam typu cross-device.

Użytkownik może trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu typu cross-device, dezaktywując reklamy spersonalizowane na swoim koncie Google: www.google.com/settings/ads

Podsumowanie danych zgromadzonych na koncie użytkownika Google odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, którą można wyrazić lub cofnąć w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są kojarzone na koncie Google użytkownika (np. z powodu braku konta Google lub braku zgody na kojarzenie danych), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że LTM GmbH jako operator strony internetowej jest zainteresowana anonimową analizą użytkowników odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Bardziej szczegółowe informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w Polityce Prywatności Google pod adresem: policies.google.com/technologies/ads.

Remarketing Facebooka

LTM GmbH korzysta na stronie internetowej LTM z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc., USA.

Celem tej funkcji jest kierowanie do odwiedzających witrynę reklam, opartych na zainteresowaniach w serwisie społecznościowym Facebook.

W tym celu na stronie LTM zaimplementowano tag remarketingowy Facebooka. Ten tag służy do ustanowienia bezpośredniego połączenia z serwerami Facebooka podczas odwiedzania strony. Tym kanałem do serwera Facebooka przesyłane są informacje o tym, które ze stron LTM zostały odwiedzone. Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka. Podczas odwiedzania portalu społecznościowego Facebook wyświetlane są spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy Facebooka – Facebook-Ads.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO w opisanym powyżej celu, wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów.

Istnieje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 (1) f RODO. W tym celu można dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” pod adresem: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

2.        Aktywne korzystanie ze strony internetowej

Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania strony internetowej LTM możliwe jest również jej aktywne wykorzystanie w celu zamówienia jednego z produktów LTM, rejestracji na wydarzenie, rejestracji do newslettera LTM lub kontaktu z LTM GmbH. Oprócz opisanego powyżej przetwarzania danych osobowych w przypadku wykorzystania czysto informacyjnego LTM GmbH przetwarza wówczas również inne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówień lub opracowania i odpowiedzi na zapytania.

a.        Zapytania użytkowników

Aby móc przetwarzać i odpowiadać na zapytania kierowane do LTM GmbH, np. poprzez formularz kontaktowy, formularz zapytania o oferty turystyczne, formularz zapytania o wycieczki, formularz rejestracji do archiwum zdjęć lub adres e-mail, LTM GmbH przetwarza podane w tym kontekście dane osobowe. W każdym przypadku chodzi o imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu otrzymania odpowiedzi, jak również o inne informacje przesyłane do LTM GmbH w ramach komunikacji.

LTM GmbH przetwarza dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • ochrony uzasadnionych interesów LTM GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym uzasadnionym interesem jest rzeczowa odpowiedź na zapytania klientów.

b. Rezerwacja noclegów, wycieczek i atrakcji, kart powitalnych (Welcome Cards) i zamówienie materiałów informacyjnych

LTM GmbH zintegrowała systemy rezerwacji online zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania rezerwacji noclegów, wycieczek i atrakcji, kart powitalnych (Welcome Cards) i zamawiania materiałów informacyjnych za pośrednictwem strony internetowej LTM. Z chwilą kliknięcia jednego z „przycisków rezerwacji” użytkownik opuszcza serwer LTM i zostaje przekierowany do systemu rezerwacji online zewnętrznych usługodawców. Usługodawca przetwarza wprowadzone tam dane osobowe w celu realizacji rezerwacji/zamówienia.

Usługodawca z obszaru rezerwacji noclegów, wycieczek i atrakcji przekazuje przetworzone dane osobowe do odpowiedniego operatora hotelu lub dostawcy wycieczek i atrakcji. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, realizacji umowy lub w celu realizacji działań przedumownych.

Dane osobowe, w przypadku rezerwacji kart powitalnych (Welcome Cards) i zamówień na materiały informacyjne, zostaną przekazane firmie LTM GmbH w celu realizacji procesu zamówienia lub procesu zamówienia i płatności, co wyczerpuje znamiona uzasadnionego interesu LTM GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostaną usunięte przez LTM GmbH, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów lub po wygaśnięciu obowiązujących wymogów prawnych.

Udostępnienie takich danych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Nie ma obowiązku udostępniania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem możliwości dokonania rezerwacji/realizacji zamówienia za pośrednictwem LTM GmbH.

c. Zakup Sklep z pamiątkami regionalnymi

W Sklepie z pamiątkami regionalnymi LTM GmbH umożliwia zakup regionalnych pamiątek i literatury o tematyce turystycznej/map, np. pamiątek, map rowerowych i turystycznych, literatury regionalnej, płyt CD/DVD, voucherów, od zewnętrznych dostawców (= sprzedawców).

W sklepie można dodać do koszyka poszczególne usługi z oferty. Wszystkie usługi i ich ilość są zapisywane w koszyku. W celu uproszczenia procesu zamawiania, LTM GmbH zapisuje jeszcze nieskompletowane zamówienie, aby można je było dokończyć przy następnej wizycie.

Po złożeniu zamówienia LTM GmbH przekazuje je jako komunikat do wybranego w procesie zamówienia sprzedawcy pamiątek regionalnych i literatury o tematyce turystycznej/map. Oprócz danych znanych z procesu rejestracji, imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres, ew. numer telefonu, e-mail itp.) oraz ew. innego adresu dostawy, zbierane są następujące dane:

 • Usługi z oferty,
 • Ilość usług,
 • Koszty, koszty wysyłki (netto/brutto) usług,
 • Sprzedawca pamiątek regionalnych i literatury o tematyce turystycznej/map, który ma dostarczyć towar.

Sprzedawca pamiątek regionalnych i literatury o tematyce turystycznej/map przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu zakupu, płatności i dostawy. Przetwarzanie danych w powyższym celu odbywa się w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

LTM GmbH przetwarza dane osobowe w wyżej wspomnianym celu w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile strona internetowa LTM jest wykorzystywana do uzyskiwania informacji o zakresie usług oferowanych przez LTM GmbH oraz do składania zamówień, a także do analizy statystycznej,
 • ochrony uzasadnionych interesów LTM GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu umożliwienia udostępnienia strony internetowej z technicznego punktu widzenia. Prawnie uzasadnionym interesem LTM GmbH jest w tym przypadku udostępnienie atrakcyjnej, sprawnej technicznie i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

d.        Zgodność z wymogami prawnymi

Ponadto LTM GmbH przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych, które dotyczą LTM GmbH w związku z procesem realizacji rezerwacji/zamówienia. Obejmuje to w szczególności okresy przechowywania wynikające z prawa handlowego, gospodarczego lub podatkowego.

LTM GmbH przetwarza dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu LTM GmbH podlega zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prawem handlowym, gospodarczym lub podatkowym, o ile LTM GmbH jest zobowiązana do rejestrowania i przechowywania danych.

e.         Egzekwowanie przepisów

LTM GmbH przetwarza dane osobowe również w celu dochodzenia swoich praw i egzekwowania własnych roszczeń prawnych. LTM GmbH przetwarza dane osobowe również w celu obrony firmy przed roszczeniami prawnymi. Wreszcie LTM GmbH przetwarza dane osobowe, o ile jest to konieczne do zapobiegania przestępstwom lub ich ścigania.

LTM GmbH przetwarza dane osobowe w tym celu w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • ochrona uzasadnionych interesów LTM GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile LTM GmbH może dochodzić roszczeń prawnych lub bronić się w sporach prawnych lub można w ten sposób zapobiec przestępstwom lub je wyjaśnić.

f.        Cele reklamowe, takie jak newslettery, ankiety itp.

Za zgodą, LTM GmbH wykorzystuje dane do celów reklamowych, takich jak wysyłanie newslettera LTM lub aktualnych ofert, wydarzeń itp. z Lipska i regionu Lipska. LTM GmbH przetwarza w tym przypadku informacje obowiązkowe, takie jak adres e-mail, ale także informacje podawane dobrowolnie. LTM GmbH korzysta z danych podawanych dobrowolnie, aby stale ulepszać jakość informacji i czynić je przyjaznymi dla klienta, umożliwiać zindywidualizowane podejście, analizować preferencje i dostarczać informacji o produktach, które najlepiej pasują i które czynią reklamę bardziej użyteczną i interesującą. Z powiadomień można w każdej chwili zrezygnować, klikając na link podany w newsletterze i tym samym anulując subskrypcję.

W zakresie wysyłania newslettera LTM GmbH korzysta z usługodawcy. Daje to LTM możliwość zbierania informacji, takich jak otwarcia według czasu, informacje o kliencie poczty e-mail i urządzeniu końcowym, zachowaniach związanych z klikaniem i przeglądanych tematach. LTM GmbH wykorzystuje te informacje wyłącznie w postaci spseudonimizowanej. Analizując i oceniając te informacje LTM GmbH może ulepszać newsletter LTM i jego oferty, zarówno pod względem technicznym, jak i treściowym, a tym samym wysyłać indywidualnie dostosowane reklamy.

Ocena i analiza tych danych pomaga LTM GmbH w niewysyłaniu reklam w sposób przypadkowy. Dzięki temu reklama, jak np. newsletter, rekomendacje produktów lub zaproszenia wysyłane e-mailem lub pocztą tradycyjną, odpowiada obszarom zainteresowania użytkownika. W tym celu porównuje się na przykład, które e-maile reklamowe są otwierane, aby uniknąć wysyłania niepotrzebnych e-maili. Jeśli LTM GmbH otrzymała adres e-mail w związku z zakupem towarów lub usług, może on następnie zostać wykorzystany przez LTM GmbH do wysyłki newslettera. W takim przypadku, za pośrednictwem newslettera, wysyłana będzie wyłącznie reklama bezpośrednia podobnych towarów lub usług.

Ponadto LTM GmbH wykorzystuje dane kontaktowe do celów marketingowych za zgodą, o ile zamawiane są broszury promocyjne lub inne materiały, dokonywane są rejestracje na wydarzenia lub w przypadku uczestnictwa w ankietach.

LTM GmbH przetwarza dane w celu przesyłania newsletterów i personalizacji kontaktu w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • jeżeli LTM GmbH uzyskała zgodę w ramach procedury podwójnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • jeżeli LTM GmbH została poinformowana o adresie e-mail w związku z zakupem towarów lub usług lub LTM GmbH wysyła spersonalizowane reklamy, w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów LTM GmbH zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w powiązaniu z § 7 ust. 3 UWG (Ustawy o nieuczciwej konkurencji). Uzasadniony interes LTM GmbH wynika z interesów ekonomicznych, takich jak realizacja działań reklamowych i reklama zorientowana na grupy docelowe.

g.        Wykorzystanie danych do reklamy e-mailowej i prawo do sprzeciwu

Jeżeli LTM GmbH otrzyma adres e-mail w związku z zawarciem umowy i dostarczeniem produktów LTM i nie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, LTM GmbH zastrzega sobie prawo do regularnego wysyłania drogą elektroniczną ofert na podobne produkty z asortymentu LTM. W każdej chwili można cofnąć zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail w taki sposób, wysyłając wiadomość adresowaną, jak opisano poniżej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w e-mailu reklamowym, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z taryfą.

IV.        Linki i linki społecznościowe

a.         Linki

Niektóre sekcje stron internetowych LTM zawierają linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Strony te podlegają własnym zasadom ochrony danych. LTM GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie, w tym przetwarzanie danych. Gdy informacje są przesyłane do takich witryn podmiotów trzecich lub za ich pośrednictwem, przed przesłaniem jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osób, należy sprawdzić Politykę Prywatności tych witryn.

b.         Linki społecznościowe

Na stronie internetowej LTM zintegrowane są łącza do serwisów takich jak Facebook, Instagram, YouTube i Pinterest. Kliknięcie linka skutkuje przekierowaniem na stronę odpowiedniego dostawcy, tzn. dopiero wtedy informacje o użytkowniku zostaną przesłane do danego dostawcy. Informacji o postępowaniu z własnymi danymi podczas korzystania ze stron internetowych innych oferentów należy zaczerpnąć z odpowiednich informacji o ochronie danych tych dostawców.

V.        Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

W strukturach LTM GmbH dane otrzymują te wewnętrzne działy, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub do przetwarzania i realizacji uzasadnionych interesów LTM GmbH. Ponadto w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez przepisy prawa LTM GmbH udostępnia dane osobowe innym odbiorcom, którzy świadczą usługi na rzecz LTM GmbH w związku z serwisem LTM. LTM GmbH ogranicza przekazywanie danych osobowych do tego, co jest konieczne, w szczególności do realizacji zamówienia/rezerwacji. W niektórych przypadkach usługodawcy LTM otrzymują dane osobowe jako podmioty przetwarzające zlecenia i są wówczas ściśle związani instrukcjami LTM GmbH w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poniżej wymieniono kategorie odbiorców danych osobowych:

 • usługodawcy zewnętrzni, w celu rezerwacji zakwaterowania, wycieczek i atrakcji, kart powitalnych (Welcome Cards), zamawiania materiałów informacyjnych i wysyłania newsletterów,
 • sprzedawcy pamiątek regionalnych i literatury turystycznej/map,
 • dostawcy usług płatniczych i banki, w procesie przetwarzania płatności,
 • dostawcy usług logistycznych, w celu umożliwienia dostarczenia towaru,
 • firmy windykacyjne i doradcy prawni w celu dochodzenia roszczeń LTM GmbH,
 • dostawcy usług informatycznych, w zakresie administracji i hostingu strony internetowej LTM,
 • ew. inne kategorie odbiorców.

VI.        Czas przechowywania

Informacyjne wykorzystanie strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej LTM GmbH przechowuje dane osobowe na serwerach wyłącznie na czas trwania wizyty na stronie internetowej LTM. Po opuszczeniu strony internetowej LTM dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.

Również pliki cookie zainstalowane przez LTM GmbH są z reguły usuwane po opuszczeniu przez użytkownika strony internetowej LTM. Nie dotyczy to jednak trwałych plików cookie (również plików cookie wykorzystywanych przez Google Analytics), które są automatycznie usuwane po upływie z góry określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie – maks. okres przechowywania jeden rok (por. III. / 1. / a. lub b.).

Ponadto w każdej chwili możliwe jest usunięcie zainstalowanych plików cookie (por. III /1. / a. lub b.).

Aktywne korzystanie ze strony internetowej

Podczas aktywnego korzystania ze strony internetowej LTM GmbH przechowuje początkowo dane osobowe na czas odpowiedzi na zapytanie lub na czas trwania stosunków handlowych. Obejmuje to również zainicjowanie umowy (przedkontraktowy stosunek prawny) i wykonanie umowy.

Ponadto LTM GmbH przechowuje dane osobowe do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych, aby w razie potrzeby wykorzystać je jako dowód. Okres przedawnienia wynosi zazwyczaj od 12 do 36 miesięcy, ale może też wynosić do 30 lat.

LTM GmbH usuwa dane osobowe po upływie okresu przedawnienia, chyba że istnieje prawny obowiązek zachowania danych, na przykład na podstawie Niemieckiego Kodeksu Handlowego (§§ 238, 257 ust. 4 HGB) lub Niemieckiego Kodeksu Skarbowego (§ 147 ust. 3, 4 AO). Zgodnie z tego rodzaju wymaganiami obowiązek przechowywania danych może obejmować okres od dwóch do dziesięciu lat.

VII.        Transfer do krajów trzecich

W ramach korzystania z narzędzi Google LTM GmbH przekazuje skrócony adres IP do USA. Transfer danych odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej Komisji UE (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

W pozostałych przypadkach LTM GmbH nie przekazuje danych osobowych do państw spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

VIII.       Twoje prawa do ochrony danych jako osoby, której dane dotyczą

Z zastrzeżeniem wymogów prawnych osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa, których można dochodzić przeciwko LTM GmbH:

Prawo do udzielania informacji: Na podstawie art. 15 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH potwierdzenia, czy LTM GmbH przetwarza dane osobowe; jeżeli tak, na podstawie art. 15 RODO istnieje prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych oraz określonych innych informacji (m.in. celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, planowanego okresu przechowywania, pochodzenia danych, wykorzystania zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz, w przypadku przekazania do państwa trzeciego, odpowiednich gwarancji) oraz otrzymania kopii własnych danych (ew. z ograniczeniami zgodnie z § 34 BDSG (Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych)).

Prawo do sprostowania: Na podstawie art. 16 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH sprostowania przechowywanych danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych: Na podstawie art. 17 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH natychmiastowego usunięcia danych osobowych, których to dotyczy. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje między innymi wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LTM GmbH (np. ustawowego obowiązku przechowywania) lub w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Na podstawie art. 18 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej klientów.

Prawo do przenoszenia danych: Na podstawie art. 20 RODO istnieje prawo zażądania od LTM GmbH przekazania dostarczonych jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Prawo do odwołania: Istnieje prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu: Na podstawie art. 21 RODO istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, aby LTM GmbH zaprzestało przetwarzania tych danych. Prawo do sprzeciwu istnieje tylko w granicach określonych art. 21 RODO. Ponadto interesy LTM GmbH mogą być sprzeczne z zaprzestaniem przetwarzania, tak że LTM GmbH jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych pomimo sprzeciwu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Na podstawie art. 77 RODO istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli zachodzi podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawo do wniesienia skargi zachodzi bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem.

Organem nadzorczym właściwym dla LTM GmbH jest:

Saksoński pełnomocnik ds. ochrony danych
Devrientstraße 5
01067 Dresden
Telefon: 0351/85471-101
Faks: 0351/85471-109
Strona internetowa: www.datenschutz.sachsen.de
e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

LTM GmbH zaleca jednak, aby skarga była zawsze kierowana w pierwszej kolejności do zakładowego inspektora ochrony danych.

Wnioski dotyczące realizacji praw należy w miarę możliwości kierować na piśmie na adres podany powyżej w punkcie I lub bezpośrednio do inspektora ochrony danych w firmie LTM GmbH.

IX.       Zakres obowiązków z obszaru dostarczania danych

Co do zasady nie ma obowiązku przekazywania LTM GmbH danych osobowych. Jeśli jednak nie zostaną one przekazane, LTM GmbH nie będzie w stanie odpowiadać na zapytania klientów, nie będzie mogła zawierać umów, a w niektórych przypadkach nie będzie możliwości korzystania ze strony internetowej LTM GmbH. Dane osobowe, które nie są koniecznie potrzebne LTM GmbH do wyżej wymienionych celów przetwarzania, są oznaczone symbolem „ggfs.” – "ewentualnie" lub innym symbolem oznaczającym informację dobrowolną.

X.         Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie zgodnie z art. 22 RODO

LTM GmbH nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (zautomatyzowanej analizy okoliczności indywidualnych).

XI.         Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

1. W każdej chwili istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, którego można dochodzić na podstawie art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów), jeśli zachodzą ku temu przesłanki wynikające ze szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 punkt. 4 RODO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu LTM GmbH nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że można wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. W indywidualnych przypadkach LTM GmbH przetwarza również dane osobowe w celu obsługi reklamy bezpośredniej. Jeśli reklama nie jest pożądana, w każdej chwili istnieje prawo wniesienia sprzeciwu; dotyczy to również profilowania, o ile ma ono związek z taką reklamą bezpośrednią. LTM GmbH zastosuje się do tego sprzeciwu w przyszłości.

LTM GmbH nie będzie dalej przetwarzać danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli zostanie wniesiony sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych do tych celów.

3. Sprzeciw można złożyć w sposób nieformalny i należy go w miarę możliwości skierować na adres:

Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
Augustusplatz 9
04109 Leipzig, Niemcy
Tel. +49 341 7104-260
Faks +49 341 7104-271
info@ltm-leipzig.de

XII.         Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez LTM GmbH na stronie internetowej LTM podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub wydawcy. Pobieranie i kopiowanie witryny LTM jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści tej strony nie zostały stworzone przez operatora, obowiązują prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo to dojdzie do naruszenia praw autorskich, LTM GmbH zwraca się z prośbą o odpowiednie powiadomienie. Wpłynięcie powiadomienia o naruszeniu prawa skutkuje niezwłocznym usunięciem nieodpowiednich treści przez LTM GmbH.

XIII.        Zmiany

LTM GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionej Polityki Prywatności na stronie internetowej leipzig.travel firmy LTM GmbH. O ile nie określono inaczej, takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Zaleca się regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z jej najbardziej aktualną wersją.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 03.05.2022 r.

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.